Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Положення навчального відділу

Про організацію освітнього процесу

Про мережеву форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у ВСП «КРФК НАУ»

Про змішане навчання

Тимчасове положення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі під час погіршення епідемічної ситуації (запровадження карантину)

Про освітні (освітньо-професійні) програми

Про гаранта освітньої (освітньо-професійної) програми

Порядок надання індивідуального графіка навчання

Про директорську контрольну роботу

Про оцінювання залишкових знань здобувачів освіти у формі комплексних контрольних робіт

Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю

Про курсове проектування

Про державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) курсантів (студентів) з предметів загальноосвітньої підготовки

Про екзаменаційну комісію для атестації здобувачів освіти

Про дипломне проектування

Про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої, фахової передвищої освіти та профільної середньої освіти

Про порядок виготовлення, процедуру і підстави видачі документів про освіту

Про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність

Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній або інформальній освіті

Про порядок відрахування, переривання навчання, переведення та надання академічної відпустки здобувачам освіти та поновлення відрахованих осіб

Інструкція щодо заповнення академічної довідки

Про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти

Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої, фахової передвищої освіти та профільної середньої освіти

Про навчально-методичний відділ

Про методичну раду коледжу

Типове положення про відділення (факультет)

Типове положення про кафедру Типове положення про циклову комісію

Про організацію фізичного виховання та масового спорту

Тимчасове положення про організацію та проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти під час погіршення епідемічної ситуації (запровадження карантину)

Про рейтингову систему оцінювання діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників