Меню
Загальна інформація

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» (далі – ВСП «КРФК НАУ») заснований на загальнодержавній власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Місце знаходження: 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1.

Історія коледжу бере початок з червня 1951 року. За роки свого існування коледж став сучасним закладом освіти і підготував понад 35 тисяч фахівців, які працюють не лише в Україні, але і поза її межами, більш як у 45 країнах світу.

Основним завданням розвитку освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» стає виведення її на рівень державних і міжнародних стандартів, досягнення якісно нового рівня підготовки авіаційних фахівців, забезпечення високого науково-методичного і науково-технічного рівня освітнього процесу; подальше формування змісту освіти на основі наскрізної комп'ютеризації, фундаменталізації і прогресивних технологій навчання; гуманізація освіти та всебічний розвиток особистості; підвищення наукового потенціалу педагогічних (науково-педагогічних) кадрів.

Освітній процес у коледжі здійснюють 106 штатних та позаштатних викладачів, з яких 4 доктори наук, професори, 20 кандидатів наук, 10 доцентів, 17 викладачів-методистів, 1 старший викладач та 63 викладачі вищої кваліфікаційної категорії. Для реалізації освітнього процесу залучаються викладачі Національного авіаційного університету (далі - НАУ) та інших закладів вищої освіти, які працюють в коледжі за сумісництвом, та фахівці-практики.

В структуру коледжу входять 4 відділення, 11 циклових комісій, підготовче відділення, відділення моніторингу та забезпечення якості освіти, які проводять навчально-виховну та методичну роботу щодо впровадження новітніх технологій навчання, в тому числі з використанням технічних засобів комп’ютеризації освітнього процесу.

До складу матеріально-технічної бази ВСП «КРФК НАУ» входять три навчальних корпуси, аудиторний фонд яких складається з 51 аудиторії для проведення лекційних, практичних, лабораторних занять; 14 навчальних кабінетів; 39 лабораторії, з них 23 комп’ютерних.

До складу навчальної авіаційної технічної бази коледжу входять тринадцять повітряних суден; два навчальних корпуси, аудиторний фонд яких складається з 28 аудиторій для проведення лекційних, практичних, лабораторних занять (з них - 17 лабораторій, 11 навчальних кабінетів); одна бібліотека та два читальні зали.

Загальна площа навчальних приміщень складає 33695,8 кв. м. Таким чином, площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу в ВСП «КРФК НАУ» не суперечить технологічним вимогам щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти – не менше ніж 2,4 кв. м на одного здобувача освіти.

Аудиторно-лабораторний фонд коледжу, за допомогою якого здійснюється підготовка фахівців за всіма спеціальностями усіх рівнів освіти, включає в себе обладнані кабінети та навчальні аудиторії, що оснащені необхідними наочними посібниками, технічними засобами навчання та паспортизовані належним чином. Обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів сприяє виконанню в повному обсязі лабораторних та практичних робіт за навчальними планами.

Належний стан матеріально-технічної бази ВСП «КРФК НАУ» дає змогу здійснювати відповідне комп’ютерне забезпечення освітнього процесу, застосовувати на заняттях інноваційні методики й технології навчання, широко використовувати мультимедійні засоби. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях становить більше 30 відсотків від загальної кількості, що відповідає діючим ліцензійним вимогам.

В коледжі функціонують 23 комп’ютерні лабораторії, загальною площею 1866 кв. м. Кількість комп’ютерів, що задіяні в освітньому процесі складає 311 одиниць. З урахуванням проектної місткості коледжу кількість робочих комп’ютерних місць на сто здобувачів освіти складає 12 одиниць (1 на 5). Комп’ютеризовані робочі місця об’єднані в локальну мережу з можливістю доступу до мережі Internet. В коледжі постійно відбувається оновлення наявного комп’ютерного обладнання.

Територія коледжу сягає більш ніж 23 га, з них 1,3 га – авіаційно-технічна база, на якій знаходиться 12 одиниць сучасної авіаційної техніки, в тому числі борт 85131, в кабіні якого велися зйомки фільму «Екіпаж». Навчально-лабораторних корпусів – 5, гуртожитків – 4, 2 спортзали, стадіон, їдальня, бібліотека. Коледж має постійно діючу профорієнтаційну експозицію в музеї Національного центру аерокосмічної освіти.

Коледж має дві спортивні зали (площа 2382 кв. м), стадіон, баскетбольну площадку, волейбольну площадку та тенісний корт. Стадіон у коледжі вважається одним із найкращих стадіонів у місті. На базі коледжі постійно проводяться спортивні заходи, змагання районного, міського, обласного, всеукраїнського і навіть міжнародного рівнів. В коледжі працюють 10 спортивних секцій.

Площа приміщень для педагогічних (науково-педагогічних) працівників - 1379,7 кв.м.

Відповідно до санітарно-гігієнічної оцінки освітньої діяльності приміщень коледжу встановленим критеріям безпечності для здоров’я людини, що проводилась Криворізьким міським управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, стан навчально-лабораторних приміщень відповідає вимогам Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ДСанПіН № 5.5.2.008-1 та ДСанПіН № 5.5.6.009-98.

Контроль за додержанням умов охорони праці та безпеки життєдіяльності в коледжі проводиться згідно з діючим законодавством, що фіксується в журналах відповідальних осіб.

Навчальна практика проводиться на навчальній авіаційно-технічній базі та наземному радіополігоні.

Виробничу практику здобувачі освіти проходять в авіаційних компаніях, на авіаційних заводах України, ДП «Антонов» та інших підприємствах.

У ВСП «КРФК НАУ» функціонує власна бібліотека з 2-ма книгосховищами, загальною площею 449,7 кв. м. Працюють бібліотечні читальні зали. Запроваджений алфавітний систематизований каталог.

Загальний фонд бібліотеки складає понад 147480 томів наукової і художньої літератури та 27 фахові видання періодичної літератури. За рік більше як 19400 відвідувань. Функціонують електронні бібліотеки: в бібліотеці, на відділеннях та на сайті коледжу. Електронні бібліотеки вміщують підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, основні нормативні документи, які використовуються здобувачами освіти для самостійної роботи та підготовки до екзаменів і заліків.

Коледж підключений до системи Google Workspace for Education.

Крім того, усі лабораторії коледжу підключені до мережі Інтернет. Після занять, у разі не завантаженості лабораторії, здобувачі освіти та викладачі мають можливість безкоштовно користуватись ресурсами Інтернет. Інтернет проведений також і в гуртожитках. На території коледжу розташовані точки Wi-Fi доступу до Інтернет.

Коледж має редакційно-видавничий відділ, який оснащений сучасною друкарською і комп’ютерною технікою. Потужність друкарського устаткування типографії забезпечує тиражування навчально-методичних посібників, які розробляються педагогічними працівниками коледжу.

Коледж має власну їдальню загальною площею 2048,9 кв. м, що розрахована на 900 посадкових місць. У ній здобувачі освіти, що навчаються за державним замовленням, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 506 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта», мають змогу безкоштовно харчуватися. Додатково функціонує два буфети.

На території коледжу побудовано чотири гуртожитки, житловою площею 6043,3 кв. м. Забезпеченість здобувачів освіти житловою площею становить 100%.

На території коледжу розташований Студентський палац (клуб) та клуб «Авіатор», у яких працюють різноманітні художні гуртки, проводяться культурні заходи, конкурси та концерти, працюють студентські творчі колективи, духовий оркестр, танцювальний колектив, дискоклуб та ін.

Важливим центром ведення літопису сучасного коледжу,  популяризації його досягнень, виховання студентства та профорієнтаційної роботи виступає музей. Його було відкрито в 1974 році. Сучасна експозиція нараховує 4975 експонатів.

Здобувачі освіти навчаються на кафедрі військової підготовки. По закінченні навчання їм присвоюється військове звання «Молодший лейтенант запасу».

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» - це єдиний фаховий коледж технічного спрямування в Дніпропетровській області і один з небагатьох в Україні, який готує фахових молодших бакалаврів і бакалаврів.

Основним із завдань колективу коледжу є формування професійно-важливих компетентностей фахівців, які сприяють успішному виконанню фахової діяльності в умовах інтеграції України до світового співтовариства і конкурувати на світовому ринку праці.

page-up