Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація Сектор по роботі з іноземними студентами

Козоріз Віталій Віталійович – помічник начальника коледжу по роботі з іноземними студентами

Адреса: Дніпропетровська обл. (50045), м. Кривий Ріг, вул. Туполєва 1

Тел.: +380679183949

kvv@kk.nau.edu.ua

Структура сектора визначається начальником коледжу з погодженням з Педагогічною радою відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Основною метою діяльності сектору є забезпечення на основі вагомих педагогічних здобутків умов, необхідних для здобуття іноземними студентами вищої авіаційної освіти.

Основними завданнями сектору є:

 • пропаганда національних традицій українського народу, створення
  необхідних для цього умов;
 • підготовка іноземних студентів та стажування в авіаційних компаніях України згідно з «Договорами»;
 • забезпечення культурно-освітньої діяльності (популяризація досягнень української авіаційної науки і техніки);
 • забезпечення належних умов охорони здоров'я, праці, відпочинку
  іноземних громадян;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між працівниками, викладачами, курсантами та іноземними студентами;
 • забезпечення доступності для кожного іноземного студента всіх форм типів освітніх послуг, що надаються коледжем;
 • вирішення соціальних завдань, зокрема забезпечення гарантії безпеки охорони здоров'я та майна іноземних студентів. Інші завдання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Навчання в Україні

Україна - це молода держава у Центрально-Східній Європі, яка проголосило свою незалежність у 1991 році. З тих пір в країні за короткий термін повністю змінилися політичний лад, економічна модель, суспільне ставлення, стиль життя і багато-багато іншого. Динаміка цих змін така, що ті, хто відвідував країну близько двох десятиліть тому, багато її і не впізнають.

Природа нашої країни різноманітна і приводить у захват досвідчених мандрівників. Густі ліси, безкраї поля, величні гори і багатоводні річки середньої глибини. Їх краса спокійна, але при цьому чарівна. Зелень лісів навесні і влітку змінявся буйством жовтого, червоного і оранжевого восени, а зима накриває все білим сніговим покривалом. Зими в Україні сніжні, але не дуже суворі.

Історія нашої землі - це історія багатьох народів і держав, що існували на її території. Вчені з різних країн нині досліджують пам'ять загадкової трипільської культури (ІV-те тисячоліття до н.е.).

В Україні вчиться, і здобувати освіту вважається престижним і необхідним. Напевно, тому в країні кількість людей з вищою освітою на душу населення більше, ніж у середньому по Європі. Понад 90% громадян України має середню і вищу освіту, серед них і іноземці, що працюють за межами України в авіакомпаніях Європи.
На навчання в Україну приїжджає вихідці з інших країн. Починаючи з 1946 року до теперішнього часу, українські вищі навчальні заклади підготували близько 250 000 фахівців із понад 160 країн. За кількістю іноземних студентів Україна входить у першу десятку країн світу.

Це не дивно, адже Україна має потужні вищі навчальні заклади що відповідає міжнародним стандартам.

Україна - працьовита нація. Так було ще багато століть тому, коли основним в житті людини була робота на землі. Майже кожен класик української літератури звертався до цієї теми у своїх творах.

Нині Україна утримує першість у різних галузях науки і техніки:
- будуються унікальні літаки і ракетоносії;

- розробляються високопродуктивні програми забезпечення та проводяться наукові дослідження.

У всьому світі відомі найбільші "залізні птахи" АНТК ім. Антонова - "Мрія" і "Руслан", найнадійніший ракетоносій "Циклон", високо оцінюють участь українських науковців та підприємств у проекті "Морський старт", а також у проекті тисячоліття - створення адронного коллайдера і багатьох інших.

Training in Ukraine

Ukraine is the young state in Central Eastern Europe which declared the independence in 1991. Since then in the country for short term the political system, economic model, the public relation, lifestyle and a lot of things many other things were completely changed. Dynamics of these changes such is that those who visited the country about two decades ago, it and don't learn many.

The nature of our country is various and delights skilled travelers. Dense woods, boundless fields, majestic mountains and rivers of a midland abounding in water. Their beauty quiet, but thus the bewitching. Greens of the woods and are replaced in the spring by violence yellow, red and orange in the fall in the summer, and the winter covers all with a white snow cover. Winters in Ukraine snow, but not really severe.

The history of our earth is a history of many people and the states existing in its territory. Uchyonnye from the different countries nowadays investigate memory of mysterious tripolsky culture (a ІV-a the millennium BC).

In Ukraine studies, and to get an education it is considered prestigious and necessary. Probably, therefore in the country the number of people with the higher education per capita is more, than on average across Europe. More than 90% of citizens of Ukraine have secondary and higher education, among them and foreigners that work behind side-altars of Ukraine in airlines of Europe.

On training to Ukraine comes natives of other countries. Since 1946 so far, the Ukrainian higher educational institutions trained about 250 thousand experts from more than 160 countries. By number of foreign students Ukraine is included into the first ten the countries of the world.

It isn't surprising, after all Ukraine has powerful higher educational institutions that conforms to the international standards.

Ukraine - the hardworking nation. So there were a lot more centuries back when main human life there was a work on the earth. Almost each classic of the Ukrainian literature addressed to this subject in the works.

Nowadays Ukraine keeps superiority in different branches of science and technicians:

- unique planes and launch vehicles are under construction,

- the highly productive software is developed and carried out scientific researches.

The biggest are around the world known "iron birds" of ANTK of Antonov - "Mriya" and "Ruslan", the most reliable Cyclone launch vehicle, highly appreciate participation of the Ukrainian scientists and the enterprises in the Sea Start project, and also in the project the millennium - creation of a hadron collider and many others.

Напрями діяльності

Сектор по роботі з іноземними студентами Криворізького коледжу Національного авіаційного університету створений рішенням Педагогічної ради від 07.09.2011 року Протокол № 1. Сектор функціонує в структурі Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

Основні напрями діяльності:

 • підготовка фахівців І-ІІ освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • прийом іноземних громадян на навчання в коледж;
 • проведення бесід відповідно до Законів та Постанов України, Наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Наказів ректора Національного авіаційного університету та начальника коледжу, «Правил внутрішнього розпорядку Криворізького колежу Національного авіаційного університету» тощо;
 • проведення вступних випробувань з іноземними громадянами;
 • розташування іноземних студентів в гуртожитку коледжу;
 • реєстрація у Головному управлінні Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області вновприбулих іноземних студентів на навчання в коледж;
 • підписання «Договорів» на навчання;
 • забезпечення мешкання в гуртожитку коледжу;
 • реєстрація і організація проведення медичного огляду іноземних студентів;
 • організація вечорів-відпочинків, змагань тощо з різними структурними підрозділами коледжу іноземних студентів;

- контроль за виконанням іноземними студентами Законів України, Положення про Криворізький коледж Національного авіаційного університету, Наказів начальника коледжу та Правил внутрішнього розпорядку Криворізького коледжу Національного авіаційного університет;

- проведення зборів та бесід з іноземними студентами та батьками.

Training in Ukraine

The sector on work with foreign students of Krivorozhsky college of National aviation university is created by the solution of faculty meeting of 07.09.2011 the Protocol №. 1. The sector functions in structure of Krivorozhsky college of National aviation university.

Main activities:

- training of specialists of the I-II educational and qualification levels;

- reception of foreign citizens on training in college;

- carrying out conversations according to Laws and resolutions of Ukraine, orders of the Ministry of Education and Science, youth and sport of Ukraine, orders of the rector of National aviation university and the chief of college, "Regulations of Krivorozhsky college of National aviation university", etc.;

- carrying out entrance tests with foreign citizens;

- an arrangement of foreign students in the college hostel;

- registration in Head department of the Public migratory service of Ukraine in the Dnepropetrovsk area the vnovpribulikh of foreign students on training in college;

- signing of "contracts" for training;

- ensuring accommodation in the college hostel

Registration and organization of carrying out medical examination of foreign students;

- the organization of evenings of rest, competitions, etc. with various structural divisions of college of foreign students;

- control over performance of Laws of Ukraine by foreign students, Situation about Krivorozhsky college of National aviation university, orders of the chief of college and Regulations of Krivorozhsky college of National aviation university;

- carrying out meetings and conversations with foreign students and parents.

Наші досягнення

Україна – молода європейська держава, незалежність якої було проголошено 24 серпня 1991 року. З того часу в країні змінився політичний лад, економічна модель, суспільне ставлення, стиль життя тощо. Зміни відбулись настільки швидко, що більшість тих, хто останнього разу відвідував країну у 80-90-х рр., сьогодні її не впізнають.

Розмаїття української природи захоплює бувалих мандрівників. Густі ліси, безкраї поля, величні гори і багатоводні річки середньої глибини. Їхня краса спокійна, але чарівна. Зелень лісів навесні і влітку змінюється буянням жовтого, червоного та помаранчевого восени, зима ж накриває все білою сніговою ковдрою. Зими в Україні – не дуже суворі, але сніжні.

Українська історія – це історія багатьох народів і держав, що існували на її території. Вчені з різних країн досліджують нині пам'ятки загадкової трипільської культури (ІV тисячоліття до н.е.).

Понад 90% громадян України має середню і вищу освіту. До речі, середній показник людей з вищою освітою вищий, аніж у Європі.

Здобути українську освіту прагне багато іноземців. Починаючи з 1946 року українські вищі навчальні заклади підготували близько 250 000 фахівців із понад 160 країн. За кількістю іноземних студентів Україна входить у першу десятку країн світу.

І це не дивно, адже Україна має потужні вищі навчальні заклади, що відповідають міжнародним стандартам.

Українці – працьовитий народ. Тема любові до землі і тісного зв’язку з нею селян стала центральною для більшості класиків української літератури.

Сьогодні Україна утримує першість у різних галузях науки і техніки: будуються унікальні літаки і ракетоносії; розробляються високопродуктивні програми забезпечення; проводяться наукові дослідження.

У всьому світі відомі найбільші "залізні птахи" ДП "Антонов" – "Мрія" і "Руслан", найнадійніший ракетоносій "Циклон", високо оцінюють участь українських науковців та підприємств у проекті "Морський старт", а також у проекті тисячоліття – створенні адронного коллайдера.

Коледж

Андрусевич Анатолій Олександрович – начальник Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.

C:\Users\nil10\Downloads\Без-названия.jpg

Згідно з рішенням акредитаційної комісії України від 05 жовтня 2012 року протокол № 98 нашому коледжу було надано Ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями).

12 червня 1951 року начальник Головного управління цивільної авіації підписав наказ № 0202 «Про створення на базі Криворізького льотного училища і Арзамаської школи радистів нового навчального закладу – Криворізького авіаційного училища спецслужб цивільного повітряного флоту», скорочено – КРАУСС ЦПФ. А вже 1 вересня 1951 року за парти сіли перші 122 курсанти.

Основними завданнями розвитку вищої освіти в Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету є:

 • виведення на рівень державних і міжнародних стандартів;
 • досягнення якісно нового рівня підготовки авіаційних фахівців;
 • забезпечення високого науково-методичного і науково-технічного рівня навчально-виховного процесу;
 • подальше формування змісту освіти на основі наскрізної комп'ютеризації, фундаменталізації і прогресивних технології навчання;
 • гуманізація освіти та всебічний розвиток особистості;
 • підвищення наукового потенціалу педагогічних кадрів.

Козоріз Віталій Віталійович – помічник начальника коледжу по роботі з іноземними студентами.

Сектор по роботі з іноземними студентами коледжу у своїй діяльності керується рішенням акредитаційної комісії України від 05 жовтня 2012 року (Протокол № 98). Саме з того часу коледжу було надано Ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями).

Підготовку іноземних студентів для авіаційної галузі коледж здійснює з 1968 року.

Правову основу роботи коледжу з підготовки іноземних фахівців визначають згідно з:

 1. Законами України: «Про вищу освіту»; «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянств»; «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25.03.1994 року №112; «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдови».
 2. Постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» та від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства».
 3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
 4. Статутом НАУ від 14.ХІІ.2010 року.
 5. «Положенням про Криворізький коледж Національного авіаційного університету» від 04 вересня 2009 року.
 6. «Положенням про сектор по роботі з іноземними студентами коледжу» від 05 вересня 2013 року.
 7. «Положенням по прийому іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання до коледжу» від 05.09.2013 року.
 8. «Правилами внутрішнього розпорядку для мешканців гуртожитків (в тому числі для іноземних студентів) коледжу» від 05 вересня 2013 року.
 9. «Положенням про систему медичного обслуговування іноземних студентів та осіб без громадянства» від 05 вересня 2013 року.
 10. Наказами начальника коледжу та посадові інструкції тощо.

Прийом до коледжу здійснюється для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» на базі повної загально середньої освіти терміном навчання 2 роки 10 місяців на денній формі навчання за спеціальностями згідно ліцензій.

На період навчання коледж забезпечує іноземних громадян гуртожитком, розташованим на території коледжу.

Заняття студентів проходять у навчальних аудиторіях, лабораторіях та на навчальній авіаційно-технічній базі.

Літак АН-26

Зворотній зв'язок

Адреса: Дніпропетровська обл. (50045), м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1

Тел.: (0564) – 27-56-51

(0564) – 27-57-31

Час роботи: понеділок – п’ятниця з 8 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

Кабінет: 1-107 – д Козоріз Віталій Віталійович (моб. 067-918-39-49)

Електронна адреса: znk-zez@kk.nau.edu.ua bko@kk.nau.edu.ua

Помічник начальника коледжу

по роботі з іноземними студентами В.В.Козоріз