Меню
ПОЛОЖЕННЯ про студентські наукові гуртки та проблемні групи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник коледжу

Анатолій АНДРУСЕВИЧ

«_____»_____________ 2023 р.

2018 р.

Система менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ

про студентські наукові гуртки та проблемні групи

СМЯ ВСП «КРФК НАУ» П 40/03 – 01 – 2023

СХВАЛЕНО

педагогічною радою коледжу

від «___» ______ 2023 р., протокол №__

Введено в дію

наказом ВСП «КРФК НАУ»

від «___» ___ 2023 р., №____


КРИВИЙ РІГ

УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Ініціал, прізвище

Посада

Дата

Розробник

М. Кольчак

Завідувач навчально-методичного кабінету

Розробник

А. Кишинівська

Завідувач лабораторії

Узгоджено

Г. Даниліна

Заступник начальника коледжу з навчально-методичної роботи

Узгоджено

Д. Власенков

Заступник начальника коледжу з навчально-наукової роботи

Узгоджено

Д. Власенков

Відповідальний з якості коледжу

Рівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

КОНТРОЛЬОВАНИЙ ПРИМІРНИК

Надруковано в єдиному екземплярі

Загальна кількість врахованих примірників - 0

справу №__________

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………………………..

4

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ…………..

5

3 ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ ГУРТКОМ ТА ПРОБЛЕМНОЮ ГРУПОЮ…………………………………………………………………......

6

4 ЧЛЕНИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ………..

6

5 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ…………………………………………………………………………..

7

6 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ……………………………………………………………………..

8

7 ДОКУМЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ…………………………………………………………………………………………….

9

8 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ………………………………

10

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………………………

10

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи (далі – Положення) у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» – нормативний документ, що регламентує умови та встановлює порядок організації і роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп відповідно до чинного законодавства України.

1.2 Дане Положення розроблено на підставі:

Законів України:

  • «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
  • «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VIII;
  • «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Нормативно-правових документів:

  • Президента України;
  • Кабінету Міністрів України (КМУ);
  • Міністерства освіти та науки України (МОН);
  • інших міністерств та відомств;
  • внутрішніх нормативних документів Національного авіаційного університету та Коледжу.

1.3 Науково-дослідна робота здобувачів освіти - один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки у фаховому закладі освіти. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх здобувачів освіти навичкам наукових досліджень відповідно до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним.

Для виконання цих заходів створюються студентські наукові гуртки та проблемні групи.

1.4 Студентський науковий гурток - це добровільне об’єднання здобувачів освіти, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідного наукового напрямку діяльності циклової комісії, при якій формується студентський науковий гурток. Студентські наукові гуртки створюються при циклових комісіях на відділеннях коледжу. Це початкова форма оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження.

1.5 Проблемна група - це добровільне об’єднання здобувачів освіти при циклових комісіях, учасниками якого є здібні й талановиті в науковій роботі здобувачі освіти за основними науковими проблемами наукової діяльності циклової комісіі. Проблемні групи є вищим ступенем організації науково-дослідної роботи здобувачів освіти. Перевагою такої форми науково-дослідної роботи є можливість вивчення обраної теми ґрунтовніше і різнобічніше. Об’єктом наукового дослідження може бути проблема, якою займається науковий керівник цієї групи. На одній цикловій комісії може функціонувати декілька студентських наукових гуртків чи проблемних груп з тематики, що відносяться до спеціалізації циклової комісії.

1.5 Студентський науковий гурток та проблемна група діють згідно з чинним законодавством України, Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету».

1.6 У своїй діяльності студентський науковий гурток та проблемна група керуються принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв'язку науково-дослідної роботи з освітнім процесом.

1.7 За згодою наукових керівників можуть проводитись засідання циклових комісій студентських наукових гуртків та проблемних груп.

1.8 План роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи та основні напрямки їх наукових досліджень розробляються відповідно до науково- дослідної тематики циклової комісії і затверджуються цикловою комісією протягом місяця з початку навчального року.

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ

2.1 Метою роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення здобувачами освіти відповідної галузі наук, набуття навичок науково - дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду та створення умов для науково-дослідної діяльності здібних і талановитих здобувачів освіти.

2.2 Основними завданнями студентського наукового гуртка та проблемної групи є:

• організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти;

• поглиблене вивчення здобувачами освіти обраної теми;

• залучення здобувачів освіти до наукових проблем циклової комісії;

• розвиток у здобувачів освіти компетентностей науковця, дослідника;

• залучення здобувачів освіти до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

• сприяння участі здобувачів освіти у міжнародних проєктах, програмах навчання і стажування за кордоном;

• обговорення теоретичних проблем, розв’язання актуальних науково-технічних питань, проведення циклу досліджень;

• ознайомлення за методикою планування й проведення експерименту;

• апробація результатів науково-дослідної роботи здобувачів освіти на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

• налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях;

• сприяння формуванню здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності.

2.3 Форми роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи: засідання, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, публікації наукових статей, наукові дослідження.

3 ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ ГУРТКОМ ТА ПРОБЛЕМНОЮ ГРУПОЮ

3.1 Студентські наукові гуртки та проблемні групи створюються рішенням циклової комісії і затверджуються рішенням педагогічної ради коледжу. Робота студентського наукового гуртка та проблемної групи здійснюється відповідно до науково-дослідної та навчально-методичної діяльності циклової комісії.

3.2 Кількість членів студентського наукового гуртка або проблемної групи має бути не менше 3 осіб.

3.3 Поточну роботу студентського наукового гуртка та проблемної групи організовує і контролює науковий керівник, що призначається рішенням засідання циклової комісії з числа педагогічних, науково-педагогічних працівників циклової комісії.

3.4 Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка та проблемної групи здійснює педагогічний, науково-педагогічний працівник, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук або педагогічний, науково-педагогічний працівник, який не має наукового ступеня, але має значні наукові досягнення.

3.5 Засідання студентського наукового гуртка та проблемної групи проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень тощо.

3.6 Організаційна робота студентського наукового гуртка та проблемної групи здійснюється старостою, яка обирається відкритим голосуванням на засіданні й затверджується науковим керівником гуртка.

3.7 На початку навчального року керівником студентського наукового гуртка та проблемної групи складається попередній річний план роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи, який розробляється відповідно до науково-дослідної тематики циклової комісії. План роботи приймається студентським науковим гуртком чи проблемною групою на своєму засіданні, затверджується рішенням циклової комісії.

3.8 Звіт керівника студентського наукового гуртка чи проблемної групи заслуховується і затверджується на засіданні циклової комісії.

4 ЧЛЕНИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ

4.1 Членом студентського наукового гуртка чи проблемної групи може бути кожен здобувач освіти коледжу, який успішно виконує навчальний план та виявляє бажання і схильність до науково-дослідної роботи.

4.2 Прийом у члени студентського наукового гуртка (проблемної групи) та відрахування з його складу здійснюється за рішенням загальних зборів гуртківців (простою більшістю голосів) за рекомендацією або ініціативою керівника гуртка, педагогічних, науково-педагогічних працівників циклової комісії, членів студентського наукового товариства.

4.3 Всі члени наукового гуртка та проблемної групи входять до складу Наукового товариства коледжу та зобов’язані дотримуватися його положень.

4.4 У своїй діяльності члени студентського наукового гуртка та проблемної групи керуються нормами наукової і професійної етики.

4.5 Права й обов’язки членів студентського наукового гуртка та проблемної групи:

• дотримуватись умов цього Положення;

• бути присутнім і виступати з доповідями й науковими повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка та проблемної групи;

• виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом педагогічного, науково-педагогічного працівника циклової комісії;

• публікувати свої роботи в наукових виданнях;

• брати участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових та науково-технічних заходах: конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах, форумах, круглих столах тощо;

• переходити за власним бажанням з одного студентського наукового гуртка та проблемної групи в інші;

• брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності студентського наукового гуртка та проблемної групи; • сприяти залученню до гуртка або проблемної групи нових членів;

• обирати й бути обраним до керівних органів студентського наукового гуртка та проблемної групи.

4.6 Члени студентських наукових гуртків та проблемних груп можуть бути виключені з їхнього складу, якщо вони:

• подали заяву про виключення за власним бажанням;

• закінчили навчання в коледжі;

• не виконують навчальний план; без поважних причин не беруть участі в роботі наукових гуртків.

5 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ

5.1 Староста студентського наукового гуртка та проблемної групи діє відповідно до цього Положення.

5.2 Складання спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу студентського наукового гуртка та проблемної групи і своєчасне представлення їх на засіданні циклової комісії.

5.3 Систематичне проведення організаційної роботи.

5.4 Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами студентського наукового гуртка та проблемної групи.

5.5 Забезпечення зв’язку студентського наукового гуртка та проблемної групи з Науковим товариством коледжу.

5.6 Внесення пропозицій керівнику гуртка чи проблемної групи про заохочення його активних членів.

6 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ

6.1 Керівник студентського наукового гуртка та проблемної групи діє відповідно до цього Положення.

6.2 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи відповідає за організацію та проведення науково-дослідної роботи здобувачів освіти за напрямком наукової діяльності циклової комісії.

6.3 Керівник відповідає за планування роботи та звітування, організацію і якісне проведення засідань студентського наукового гуртка чи проблемної групи, розгляд на них актуальних наукових доповідей.

6.4 Спільно з науково-педагогічним складом циклової комісії та активом Наукового товариства коледжу керівник залучає до роботи в гуртку чи проблемній групі здобувачів освіти, які виявили схильність до науково-дослідної роботи.

6.5 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи проводить індивідуальні співбесіди з членами гуртка чи групи, виявляє коло їх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляє тематику наукових досліджень та надає відповідну допомогу.

6.6 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи координує роботу педагогічних, науково-педагогічних працівників циклової комісії з наукового керівництва дослідженнями здобувачів освіти, які є членами наукового гуртка чи проблемної групи.

6.7 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи організовує проведення та участь членів гуртка чи проблемної групи в науково - практичних конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах та інших наукових заходах коледжу.

6.9 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи подає пропозиції від циклової комісії до програми щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Авіація і космонавтика».

6.10 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи порушує клопотання перед головою циклової комісії про заохочення найактивніших членів наукового гуртка чи проблемної групи.

6.11 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи подає пропозиції керівництву коледжу щодо поліпшення науково-дослідної роботи здобувачів освіти.

6.12 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи надає допомогу здобувачам освіти у підготовці робочого плану наукового дослідження та пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури та інших джерел інформації; в розробці інструментарію й оволодінні сучасною методологією наукового дослідження; в оформленні результатів наукової роботи; в підготовці тез виступів і доповідей до участі у наукових семінарах та конференціях; у підготовці публікацій за результатами наукового дослідження; у впровадженні результатів дослідження в практику й навчальний процес.

6.13 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи відповідає за ведення документації гуртка (проблемної групи) та контролює хід виконання наукового дослідження.

6.14 Керівник студентського наукового гуртка чи проблемної групи зобов’язаний забезпечити постійне висвітлення інформації з фото- та відео- додатками на сайті коледжу про наукові заходи, організовані членами гуртка, або в яких вони беруть участь.

6.15 Керівництво студентського наукового гуртка зобов'язане подавати інформацію про його роботу на вимогу голови циклової комісії, завідувача відділення, заступника начальника коледжу з навчально-наукової роботи .

7 ДОКУМЕНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ

7.1 План роботи на навчальний рік затверджений на засіданні циклової коміссії, містить назву студентського наукового гуртка чи проблемної групи, керівника, мету й завдання, склад групи, календарний план заходів (Додаток 1).

7.2 Тематика наукових досліджень здобувачів освіти затверджена на засіданні циклової коміссії (Додаток 2).

7.3 Журнал обліку роботи гуртка чи групи (за необхідності), що може містити такі розділи:

• список членів гуртка;

• загальноорганізаційні заходи;

• наукові досягнення здобувачів освіти;

• участь у наукових заходах;

• облік підготовлених публікацій, методичних матеріалів, наочних посібників, макетів, моделей, спеціальних технічних пристроїв, схем, стендів, відеоматеріалів, наукових перекладів, тощо.

7.4 Протоколи засідання студентського наукового гуртка чи проблемної групи (за необхідності).

7.5 Річні звіти роботи студентського наукового гуртка чи проблемної групи (Додаток 3).

7.6 Заохочення членів гуртка.

8 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

8.1 Наукова робота повинна відповідати таким основним вимогам:

• актуальність досліджуваної теми;

• наявність елементів новизни дослідження, недопустимість плагіату й компіляції;

• теоретична або практична спрямованість дослідження;

• використання сучасних джерел наукової і спеціальної літератури;

• наявність аналізу нормативно-методичної бази із теми дослідження;

• наявність емпіричного матеріалу;

• використання архівних матеріалів;

• застосування сучасної методології наукових досліджень; наявність огляду передового національного та закордонного досвіду роботи;

• формування проблемних питань, висновків і пропозицій з теми дослідження.

8.2 Наукові роботи здобувачів освіти можуть готуватися співавторами, зокрема, й спільно з педагогічними, науково-педагогічними працівниками.

8.3 Свідченням високої оцінки наукового дослідження є:

• здобуття премій, дипломів, сертифікатів і призових місць у конкурсах на кращу наукову роботу;

• державна реєстрація винаходу;

• публікація результатів дослідження;

• впровадження результатів дослідження в практичну діяльність або навчальний процес;

• виступи за результатами дослідження на наукових семінарах і конференціях (опублікування тез виступів).

8.4 Наукові розробки підготовлені членами студентського наукового гуртка або проблемної групи зберігаються на циклових комісіях (лабораторіях) впродовж 3 -х років чи на сторінці циклової комісії на сайті коледжу.

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Студентський науковий гурток та проблемна група можуть бути реорганізовані або ліквідовані за пропозицією циклової комісії або відділення, наказом начальника коледжу.

9.2 Дане Положення затверджується начальником коледжу та вступає в силу відповідно до наказу начальника коледжу.

9.3 Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу циклової комісії не повинно суперечити вимогам даного Положення.

додаток 1

до положення про студентські

наукові гуртки та проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні циклової  комісії 

_________________________

(повна назва циклової комісії)

Протокол № ______ 

від «____»____________20__  р.

Голова циклової комісії

__________    _______________

(підпис) (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ (ГУРТКА) НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва групи (гуртка):

Науковий керівник:

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Мета й завдання:

Склад групи (гуртка):

Прізвище, ім’я здобувача освіти

Курс

Група

Календарний план роботи:

Назва і вид роботи

Виконавці

Термін виконання

Науковий керівник:

(підпис) (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

додаток 2

до положення про студентські

наукові гуртки та проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні циклової  комісії 

_________________________

(повна назва циклової комісії)

Протокол № ______ 

від «____»____________20__  р.

Голова циклової комісії

__________    _______________

(підпис) (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ (ГУРТКА) ЗА / НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва групи (гуртка):

Науковий керівник:

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Прізвище, ім’я студента

Тема наукового дослідження

Науковий керівник:

(підпис) (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

додаток 3

до положення про студентські

наукові гуртки та проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні циклової  комісії 

_________________________

(повна назва циклової комісії)

Протокол № ______ 

від «____»____________20__  р.

Голова циклової комісії

__________    _______________

(підпис) (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ (ГУРТКА) ЗА / НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва групи (гуртка):

Науковий керівник:

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Назва і вид роботи

Виконавці

Результати виконання

Науковий керівник:

(підпис) (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Ф 40/03-04

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ з/п

Ініціал, прізвище ознайомленої особи

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ф 40/03-05

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

запису

№ сторінки (пункту)

Тип запису*

Ініціал, прізвище особи, яка внесла зміни

Підпис особи, яка внесла зміни

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

1

Підстава для запису:

2

Підстава для запису:

3

Підстава для запису:

4

Підстава для запису:

5

Підстава для запису:

6

Підстава для запису:

7

Підстава для запису:

8

Підстава для запису:

9

Підстава для запису:

10

Підстава для запису:

11

Підстава для запису:

12

Підстава для запису:

13

Підстава для запису:

14

Підстава для запису:

15

Підстава для запису:

16

Підстава для запису:

17

Підстава для запису:

* – установлені наступні типу записів: «змінено», «замінено», «введено», «анульовано».

Ф 40/03-06

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ з/п

Дата роведення ревізії

Ініціал, прізвище особи, що проводить ревізію

Висновок проведення ревізії

Підпис особи, що провела ревізію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

page-up