Меню
ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство коледжу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник коледжу

Анатолій АНДРУСЕВИЧ

«_____»_____________ 2023 р.

2018 р.

Система менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ

про наукове товариство коледжу

СМЯ ВСП «КРФК НАУ» П 40/03 – 02 – 2023

СХВАЛЕНО

педагогічною радою коледжу

від «___» ______ 2023 р., протокол №__

Введено в дію

наказом ВСП «КРФК НАУ»

від «___» ___ 2023 р., №____


КРИВИЙ РІГ

УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Ініціал, прізвище

Посада

Дата

Розробник

М. Кольчак

Завідувач навчально-методичного кабінету

Розробник

А. Кишинівська

Завідувач лабораторії

Узгоджено

Г. Даниліна

Заступник начальника коледжу з навчально-методичної роботи

Узгоджено

Д. Власенков

Заступник начальника коледжу з навчально-наукової роботи

Узгоджено

Д. Власенков

Відповідальний з якості коледжу

Рівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

КОНТРОЛЬОВАНИЙ ПРИМІРНИК

Надруковано в єдиному екземплярі

Загальна кількість врахованих примірників - 0

У справу №__________

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………………………...

4

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ……………………………………………………………….………..

5

3 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НТК…………………………………………………………….…

6

4 ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ …………………………………………………………………

6

5 СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ………………………………………………….

6

6 ЧЛЕНСТВО У НТК. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ……………………………………………..

8

7 СПІВПРАЦЯ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ КОЛЕДЖУ………………………………………….

11

8 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НТК ………………………………………………………..

12

9 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………………………………....

12

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про наукове товариство коледжу (далі – Положення) у Відокремленому структурному підрозділі «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» (далі – Коледж) – нормативний документ, що регламентує діяльність наукового товариства Коледжу (далі – НТК) відповідно до чинного законодавства України.

1.2 Дане Положення розроблено на підставі:

Законів України:

 • «Про освіту» № 2145-VIII;
 • «Про фахову передвищу освіту» № 2745-VIII;
 • «Про вищу освіту» № 1556-VII.

Нормативно-правових документів:

 • Президента України;
 • Кабінету Міністрів України (КМУ);
 • Міністерства освіти та науки України (МОН);
 • інших міністерств та відомств;
 • внутрішніх нормативних документів Національного авіаційного університету та Коледжу.

1.3 Наукове товариство Коледжу - добровільне об'єднання здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників. Воно покликане сприяти активізації творчої активності здобувачів освіти, їх становленню як майбутніх фахівців шляхом залучення до активної пошукової, дослідницької та організаційної роботи з метою підвищення фахового рівня, формування активної життєвої позиції майбутніх фахівців та створення умов для самореалізації творчої особистості. Наукове товариство функціонує в межах наукової комунікації, що полягає в обміні науковою інформацією (ідеями, знаннями, повідомленнями).

1.4 Діяльність НТК здійснюється в межах формальної та неформальної наукової комунікації, між якими встановлений тісний взаємозв’язок.

1.5 Згідно з формальною науковою комунікацією НТК забезпечує обмін науковою інформацією через спеціально створені структури для генерації, оброблення і поширення наукового знання. Це - видавництва, редакції газет і журналів, науково-дослідні установи, заклади вищої освіти, радіо, телебачення, бібліотеки, інформаційні центри, музеї, архіви тощо. В наукознавстві формальну комунікацію часто розглядають як опублікування статті. Пряме цитування одного автора іншим свідчить про створення формального каналу комунікації між ними. Отже, НТК має сприяти якнайширшій апробації наукових результатів здобувачів освіти у фахових збірниках, наукових журналах та матеріалах конференцій.

1.6 Неформальна наукова комунікація - це комунікація, що встановлюється між науковцями шляхом особистих контактів чи контактів у мережі Інтернет, зустрічей, бесід, телефонних розмов, листування тощо. Позитивним аспектом такої комунікації є економія часу, забезпечення глибшого взаєморозуміння. Ефективність неформальної наукової комунікації забезпечується НТК шляхом проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

1.7 Наукове товариство Коледжу діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом Коледжу, органами курсантського (студентського) самоврядування, профспілковою організацією, державними органами України, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТК.

1.8 Основним напрямами діяльності Наукового товариства є:

 • науково-дослідницька робота, що є невід’ємним елементом освітнього процесу і входить до навчальних планів, навчальних програм як обов’язкова для всіх здобувачів освіти (курсові, розрахунково-графічні, дипломні роботи тощо);
 • науково-дослідницька робота, що здійснюється поза освітнім процесом - у гуртках, проблемних групах, перекладацьких, інформаційних, аналітичних студіях тощо;
 • науково-організаційна робота, що включає проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт тощо.

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ

2.1 Основною метою НТК є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу Коледжу, популяризація різних галузей науки, забезпечення захисту прав та інтересів, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, організаційна допомога керівництву Коледжу в оптимізації наукової та науково-творчої роботи.

2.2 Науково-дослідницька робота здобувачів освіти проводиться з метою якісного оновлення змісту, форм і методів позапрограмної освіти, пошуку та створення умов для розвитку талановитої молоді, задоволення їх потреб в професійному та суспільному самовизначенні, підготовки до участі у науковому процесі в Україні.

2.3 Основними завданнями НТК є:

 • залучення здобувачів освіти до науково-дослідницької роботи та інноваційної діяльності;
 • оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • сприяння впровадженню в практику роботи Коледжу результатів наукових робіт здобувачів совіти, доповідей, оглядів, використанню їх у курсових проєктах;
 • сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
 • виховання гармонійно розвиненої особистості здобувача освіти;
 • сприяння апробації результатів наукових досліджень шляхом публікацій у фахових збірках, наукових журналах, матеріалах конференцій;
 • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
 • організація та розвиток співробітництва з іншими закладами освіти, науковими установами та організаціями міжнародного наукового співробітництва;
 • вирішення конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу здобувачів освіти;
 • взаємодія з Національним авіаційним університетом, Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, закладами вищої освіти, науковими та науково-дослідними установами.

3 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НТК

3.1 Органи управління НТК формуються на демократичних засадах шляхом виборів.

3.2 Найвищий орган управління Наукового товариства - засідання (загальні збори), на яких затверджується план роботи на поточний рік, а також його виконання.

4 ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1 Свобода наукової творчості. Усі члени НТК мають бути зацікавленими у науковій діяльності та прагнути до самовдосконалення та поширенню наукових знань у Коледжі та Україні в цілому. Члени НТК мають право самостійно обирати наукову спеціалізацію для власних досліджень.

4.2 Добровільність. Участь у діяльності НТК є вільною та добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі в роботі НТК. Базовими стимулами до членства у НТК має стати ініціативність, ентузіазм та прагнення до знань.

4.3 Колегіальність. Робота членів НТК здійснюється на основі взаємоповаги, допомоги, партнерства та рівності прав учасників.

4.4 Відкритість та гласність. Вся діяльність НТК підлягає висвітленню і не може бути прихована від громади Коледжу.

5 СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1 Організаційною формою роботи НТК є засідання, які проводяться не менш ніж один раз на семестр головою НТК або одним із його заступників, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. НТК приймає рішення простою більшістю голосів. Згідно з принципом виборності на засіданнях НТК призначаються та звільняються голова НТК, заступники та голови секцій.

5.2 Суб’єктами Наукового товариства є:

• голова НТК;

• перший заступник голови НТК;

• заступник голови НТК;

• секретар НТК;

• голови секцій НТК;

• інші члени НТК.

5.3 Основними завданнями голови НТК є:

• моніторинг вітчизняних та зарубіжних наукових інновацій та заходів (конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів тощо) в межах наукових напрямів (секцій) Коледжу з метою оперативного доведення інформації до НТК та впровадження в роботу Коледжу;

• перманентне оновлення складу НТК;

• проведення засідань НТК;

• розподіл обсягу робіт між членами НТК, координація роботи секцій, моніторинг виконання робіт;

• підготовка інформаційних листів конференцій (круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо), а також звітів щодо проведених наукових заходів;

• взаємодія з редакційним відділом Коледжу щодо укладання програми та матеріалів конференцій;

• визначення доповідей на пленарне засідання конференцій (круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо), організаційна робота з доповідачами та ведення пленарних засідань;

• підготовка статей для сайту Коледжу за підсумками роботи наукових заходів.

5.4 Секції НТК створюються за напрямками професійної підготовки. В разі потреби можуть створюватися спеціалізовані секції, діяльність яких цілком спрямована на вирішення конкретних завдань, що можуть бути пов'язані з профілем підготовки майбутнього фахівця та його подальшою професійною діяльністю.

5.5 В разі необхідності можуть створюватися спеціалізовані сектори в рамках секцій, гуртки, проблемні групи, перекладацькі, інформаційні, аналітичні студії тощо.

5.6 Основними завданнями голів секцій є:

• моніторинг наукових інновацій у межах визначеного наукового напряму з метою ефективного доведення інформації до здобувачів освіти та впровадження в діяльність;

• в межах визначеного наукового напряму організація та реалізація заходів, спрямованих на задоволення інформаційних потреб здобувачів освіти;

• збір тез наукових доповідей від секцій на конференціях з метою перевірки дотримання вимог до написання тез наукової доповіді та наявності всіх документів та підписів;

• укладання відповідних розділів програми та матеріалів конференції відповідно до логічного викладення матеріалу;

• забезпечення головування на відповідних секціях конференцій;

• узагальнення та систематизація пропозицій здобувачів освіти та інших зацікавлених осіб в межах наукового напряму.

6 ЧЛЕНСТВО У НТК. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1 Членство в НТК є вільним для осіб, які навчаються в Коледжі, і здійснюється на добровільних засадах. Необхідною передумовою членства в НТК є відсутність академічної заборгованості за підсумками попереднього семестру.

6.2 Членами НТК можуть стати особи, які навчаються в Коледжі, активно займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в НТК.

6.3 Члени товариства мають право:

1) регулярно отримувати інформацію про діяльність товариства, всі поточні зміни, дату проведення зборів (не пізніше ніж за тиждень до зборів);

2) вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності товариства;

3) пропонувати нові наукові та культурні заходи, покликані сприяти науковому і творчому розвитку здобувачів освіти у межах Коледжу;

4) виявляти та вносити на розгляд товариства нових креативних членів;

5) отримувати у встановленому порядку творчу відпустку для роботи над заданою темою. Творча відпустка не може перевищувати 5 днів за поточний навчальний рік.

Члени товариства зобов’язані:

1) відвідувати засідання НТК;

2) брати участь в організації та проведенні щорічної Міжнародної науково- практичної конференції «Авіація та космонавтика»; інших міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, круглих столах, семінарах та інших наукових заходах;

3) вести активну наукову діяльність (публікувати статті, тези доповідей тощо);

4) сприяти популяризації наукової діяльності серед здобувачів совіти Коледжу.

6.4 Кандидатури членів НТК затверджуються на засіданні. Базовими діловими та творчими якостями члена НТК, які відповідають статусу науковця є наступні:

1. Професійні знання. Наявність знань, що відповідають вимогам, зумовленим специфікою обраної діяльності. Обов’язкові елементи: високий рівень базової освіти, уміння користуватися комп’ютером, знання рідної та іноземної мов.

2. Прагнення до знань. Допитливість, високий рівень внутрішнього прагнення до пізнання істини, увага до непізнаного і незрозумілого, високий інтерес до нових знань, зокрема наукової літератури як джерела знань.

3. Спостережливість. Здатність до цілеспрямованого сприйняття об’єктивних властивостей досліджуваних явищ, предметів, процесів тощо.

4. Ініціативність. Здатність до самостійних рішень, внутрішнє спонукання до нових форм діяльності (не чекаючи вказівок наукового керівника).

5. Почуття нового. Увага до нового, нетерпимість до догматизму, винахідництво, активна підтримка новітніх ідей та інновацій, творчий характер діяльності.

6. Зацікавленість у справі. Наявність внутрішніх причин (мотивів, ідей), що спонукають науковця до дослідження; ставлення науковця до праці, як до важливої і цікавої для нього діяльності.

7. Пунктуальність, ретельність. Своєчасне і якісне виконання плану роботи, доручень наукового керівника, голови НТК.

8. Відповідальність і надійність. Здатність брати на себе обов’язки відповідати за певну ділянку роботи, справу, за свої або чиїсь дії, вчинки, слова. Дотримуватися Положення про наукове товаристово та поважати колег.

9. Організаторські здібності. Здатність до упорядкування, узгодження, вдосконалення як своєї діяльності, так і діяльності інших людей з метою досягнення поставленої мети або виконання завдання. Уміння організувати свою роботу, власну бібліотеку, архів, базу даних, картотеку тощо.

10. Комунікабельність. Уміння налагоджувати зв’язки з різними за віком, характером та посадою людьми.

11. Доброзичливість. Людяність, повага до інших людей, прагнення за всіх обставин нести їм добро.

12. Зовнішній вигляд. Охайність та елегантність. Гармонійне поєднання естетичності та офіційного стилю в одязі.

6.5 У НТК відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових платежів.

6.6 Припинення членства у НТК здійснюється за особистою заявою на ім'я Голови НТК.

6.7 Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього обов'язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в пункті 6 цього Положення, може бути позбавлений членства за рішенням Правління НТК.

6.8 Особа позбавлена членства у НТК за рішенням Правління має право на апеляцію до Конференції НТК. Рішення Конференції НТК є остаточним та оскарженню не підлягає.

6.9 Члени НТК мають право:

1) обирати та бути обраними у керівні органи НТК;

2) брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною діяльністю НТК та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

3) при організації навчальних екскурсій, експедицій і т. ін. члени НТК мають переважне право бути включеним до складу експедиційних або екскурсійних груп;

4) виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить НТК;

5) бути рекомендованими НТК на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства;

6) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТК;

7) вимагати від керівних органів НТК виконання своїх обов'язків, визначених цим Положенням.

6.10 Члени НТК Коледжу зобов'язані:

1) дотримуватися Положення про НТК;

2) сумлінно та своєчасно виконувати покладені НТК на них обов'язки;

3) виконувати рішення керівних органів НТК;

4) подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів НТК;

5) активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на заходах організованих НТК;

6) надавати керівним органам НТК інформацію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю;

7) пропагувати діяльність НТК, сприяти підвищенню престижу та авторитету НТК та Коледжу.

6.11 Конференція НТК (далі - Конференція) є вищим представницьким органом НТК, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів НТК та контроль за діяльністю Правління НТК (далі - Правління), а також інших органів НТК.

6.12 Право голосу на Конференції мають усі члени НТК. Кожен член НТК має один голос.

6.13 Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини членів НТК.

6.14 Члени НТК на Конференції голосують особисто. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Положенням. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови товариства є вирішальним.

6.15 Рішення про припинення діяльності НТК, дострокове припинення повноважень Голови товариства, Першого заступника Голови та Заступника Голови, членів Правління приймаються трьома четвертими від кількості присутніх на Конференції.

6.16 До компетенції Конференції належить вирішення будь яких питань діяльності НТК.

6.17 Конференція може делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань, крім питань, що належать до її виключної компетенції.

6.18 До виключної компетенції Конференції НТК відноситься:

1) внесення змін і доповнень до Положення про наукове товариство і подання їх для затвердження начальнику Коледжу;

2) затвердження документів, що визначають структуру та порядок функціонування Правління;

3) прийняття рішення про утворення органів НТК та їх ліквідацію;

4) визначення основних напрямків діяльності НТК;

5) обрання Голови НТК;

6) дострокове припинення повноважень Голови НТК;

7) призначення за поданням Голови НТК Першого заступника Голови та Заступника Голови та припинення їх повноваження;

8) призначення членів Правління та інших органів;

9) дострокове припинення повноваження членів Правління та інших органів товариства;

10) обрання секретаря НТК та припинення його повноваження;

11) затвердження Регламенту Конференції НТК та Регламенту Правління НТК;

12) Затвердження, за поданням Голови НТК, щорічного плану діяльності НТК, внесення змін та доповнень в нього;

13) заслуховування щорічного звіту Голови НТК про діяльність НТК та його Правління;

14) затвердження за поданням Правління символіки НТК;

15) прийняття рішення про припинення діяльності НТК.

6.19 Конференція НТК може збиратись у черговому або позачерговому порядку. Про час і місце проведення Конференції її члени повідомляються не пізніше ніж за тиждень до її проведення.

6.20 Чергова конференція НТК скликається Головою НТК щорічно протягом навчального року.

6.21 Позачергова конференція скликається Правлінням за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини від загальної кількості членів НТК або за вимогою керівництва.

6.22 Головує на Конференції Голова НТК або, в разі його відсутності або припинення повноважень, Перший заступник Голови або Заступник Голови.

6.23 Секретар НТК веде протокол Конференції. Протокол Конференції підписується головою та секретарем. Обов’язки по збереженню протоколу покладаються на секретаря НТК.

6.24 Рішення Конференції НТК обов’язкові до виконання всіма його членами.

6.25 Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом, який виконує координаційні функції та керує поточною роботою НТК в період між скликаннями Конференції. Членами Правління повинні бути членами НТК.

6.26 Членами Правління за посадою є Голова, Перший заступник Голови, Заступник Голови, секретар НТК.

6.27 Інші члени Правління обираються Конференцією НТК строком на чотири роки.

6.28 Рішення Правління обов’язкові до виконання всіма членами НТК.

7 СПІВПРАЦЯ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ КОЛЕДЖУ

7.1 Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність НТК, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Положенню про Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» чи завдає шкоди інтересам Коледжу.

7.2 Координацію наукової та організаційної роботи НТК здійснює заступник начальника коледжу з навчально-наукової роботи Коледжу.

7.3 Керівництво Коледжу має право:

1) отримувати інформацію про діяльність НТК (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

2) скликати позачергову Конференцію НТК у випадках недотримання органами НТК Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» або Положення про Наукове товариство коледжу;

3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи НТК.

7.4 Фінансовою основою діяльності НТК є кошти, визначені педагогічною радою Коледжу, надходження з інших джерел, що не суперечить чинному законодавству.

8 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НТК

8.1 НТК може співпрацювати з науковими товариствами інших закладів освіти, науково-дослідницькими інститутами, громадськими організаціями інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

8.2 Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу.

8.3 Міжнародна діяльність НТК має сприяти формуванню позитивного іміджу Коледжу та держави на міжнародному рівні.

9 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою компетенцією засідання (загальних зборів\ конференції) НТК.

9.2 Право внесення проєкту щодо змін та доповнень до Положення відбувається шляхом ініціювання розгляду цього питання на засіданні НТК. Ця ініціатива має бути підтримана двома третинами від загального складу НТК.

9.3 Положення набуває чинності з моменту його затвердження на засіданні педагогічної ради Коледжу.

Ф 40/03-04

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ з/п

Ініціал, прізвище ознайомленої особи

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ф 40/03-05

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

запису

№ сторінки (пункту)

Тип запису*

Ініціал, прізвище особи, яка внесла зміни

Підпис особи, яка внесла зміни

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

1

Підстава для запису:

2

Підстава для запису:

3

Підстава для запису:

4

Підстава для запису:

5

Підстава для запису:

6

Підстава для запису:

7

Підстава для запису:

8

Підстава для запису:

9

Підстава для запису:

10

Підстава для запису:

11

Підстава для запису:

12

Підстава для запису:

13

Підстава для запису:

14

Підстава для запису:

15

Підстава для запису:

16

Підстава для запису:

17

Підстава для запису:

* – установлені наступні типу записів: «змінено», «замінено», «введено», «анульовано».

Ф 40/03-06

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ з/п

Дата роведення ревізії

Ініціал, прізвище особи, що проводить ревізію

Висновок проведення ревізії

Підпис особи, що провела ревізію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

page-up