Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Загальна інформація НТК

Науково-дослідницька робота у ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» є одним з найважливіших напрямків діяльності та невід’ємною складовою освітнього процесу, що сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів.

Наукова робота дозволяє підвищити інтерес до дисциплін, що вивчаються, сприяє більш глибокому їх засвоєнню, допомагає мобілізувати творчі здібності, розвинути самостійність і активність здобувачів освіти, сформувати здатність робити правильні висновки і приймати правильні рішення в конкретній ситуації, стати учасником суспільно значимої діяльності, розкрити свій творчий потенціал у проектному, дослідницькому та науковому житті коледжу.

Підвищенню рівня та інтенсивності роботи з обдарованою молоддю значною мірою сприяє наполеглива робота наукового товариства «КРАУСС» (далі - НТК), яка запроваджена в коледжі з 2009 року. На наш погляд, це найефективніша форма впровадження креативних методик, основна ідея яких полягає в тому, що курсант в процесі навчання працює над створенням інтелектуального продукту професійного рівня. На сьогодні у товаристві функціонують 14 наукових секцій та редакційна колегія, яка видає «Вісник наукового товариства «КРАУСС»:

 • цифрова обробка сигналів авіаційного обладнання;
 • економіка та управління;
 • проблеми машинознавства;
 • цікавий світ;
 • авіаційний технік;
 • інформаційні технології в авіації і космонавтиці;
 • філософія і космос;
 • проект;
 • Аnima;
 • простір рівних можливостей;
 • інтелектуальне товариство;
 • фізмати;
 • енергосистеми та бортові електрифіковані комплекси ЛА;
 • інженерно-психологічні, ергономічні та технічні аспекти безпеки польотів.

Наукове товариство коледжу «КРАУСС» покликане сприяти активізації творчої активності курсантів, їх становленню як майбутніх фахівців шляхом залучення до активної пошукової, дослідницької та організаційної роботи з метою підвищення фахового рівня, формування активної життєвої позиції майбутніх фахівців та створення умов для самореалізації творчої особистості.

Головні завдання науково товариства коледжу:

- розвиток творчої активності та інтересу до наукових досліджень у здобувачів освіти;

- поглиблене вивчення фундаментальних та спеціальних наук;

- знайомство з прикладними аспектами наук;

- освоєння методів експериментально-дослідницької роботи;

- прищеплення здобувачам освіти навичок роботи з науковою літературою у вирішенні творчих завдань;

- сприяння впровадженню в практику роботи коледжу результатів наукових курсантських робіт, доповідей, оглядів, використанню їх у курсових проектах.

Поточне керівництво діяльністю наукового товариства здійснює заступник начальника коледжу з навчально-методичної роботи. Робочим керівним органом товариства є науково-методична рада (далі - НМР) товариства на чолі з її головою. До складу НМР включаються голови секцій за напрямками діяльності, а також представники від кожної секції. Секції НТК створюються за напрямками професійної підготовки. В разі потреби можуть створюватися спеціалізовані секції, діяльність яких цілком спрямована на вирішення конкретних завдань, що можуть бути пов'язані з профілем підготовки майбутнього фахівця та його подальшою професійною діяльністю.

Членом наукового товариства коледжу може бути кожен курсант коледжу не молодший 16 років. Необхідною передумовою членства в НТК є відсутність академічної заборгованості за підсумками попереднього семестру. Рішенням НМР член НТК може отримати статус дійсного члена НТК або кандидата в дійсні члени НТК, які підтверджуються свідоцтвами встановленого зразка.

Підставами для отримання статусу дійсного члена НТК є:

 • підготовка та успішний захист курсантами за межами навчального закладу дослідницької роботи, що носить закінчений характер і містить отримані самостійно результати. До числа дослідницьких робіт відносяться також створені програмні продукти, якщо їм передувала викладена в теоретичній частині пошукова робота у відповідній предметній галузі. Робота має бути представлена та успішно захищена на конкурсі або конференції будь-якого рівня за межами коледжу або надрукована в науково-популярних чи наукових виданнях. Публікація роботи на будь-яких, в тому числі і спеціалізованих, сайтах Internet може бути підставою для отримання статусу дійсного члена НТК лише після аналізу результатів такої публікації на засіданні НМР.
 • отримання другий рік поспіль призового місця на олімпіаді будь-якого рівня, починаючи з районної, з дисципліни, що відповідає профілю роботи курсантів в секції НТК.

Статус кандидата в дійсні члени НТК надається при підготовці та успішному захисті курсантом на засіданні секції чи конференції НТК закінченої дослідницької роботи з отриманими самостійно результатами.

При організації навчальних екскурсій, експедицій і т. ін. кандидати в дійсні члени та дійсні члени НТК мають переважне право бути включеним до складу експедиційних або екскурсійних груп.

Кандидати в члени НТК мають право отримувати у встановленому порядку творчу відпустку для роботи над заданою темою. Тривалість творчої відпустки та її необхідність визначаються керівником секції. Творча відпустка кандидата в члени НТК не може перевищувати 5 днів за поточний навчальний рік. Дійсні члени НТК можуть отримувати у встановленому порядку до 10 днів творчої відпустки протягом навчального року.

По закінченню творчої відпустки член НТК має відзвітувати про результати виконаної роботи керівникові теми та на засіданні секції.

Крім творчої роботи здобувачів освіти в науковому товаристві, науково-дослідницька робота в коледжі розкривається за нижчезазначеними формами.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація і космонавтика». Щорічно в квітні, вже одинадцять років поспіль, на базі ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація та космонавтика», що функціонує в рамках щорічної Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Людина і космос» під егідою Державного космічного агентства, Національної академії наук та Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова.

Організатори: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова; Національний авіаційний університет; ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»; Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.

У роботі конференції зазвичай беруть участь курсанти ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету», Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету, Морехідного училища ім. О.І.Маринеска Національного університету «Одеська морська академія», Льотної академії Національного авіаційного університету, студенти Науково-дослідного інституту фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка, Коледжу радіоелектротроніки, Політехнічного фахового коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет», Інгулецького фахового коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет», КЗВО «Криворізький медичний коледж» ДОР», учні КЗ «Рішельєвський ліцей».

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 1. Сучасні засоби і методи навігації (авіація, космонавтика, флот тощо). 2. Контроль і захист навколоземного простору. 3. Проектування, конструювання, надійність, технічна експлуатація літальних апаратів, авіаційних і космічних силових установок двигунів. 4. Методи неруйнівного контролю і діагностики. 5. Системи енергопостачання на транспорті. 6. Авіоніка. 7. Альтернативні джерела енергії на літальних апаратах. 8. Екологічні аспекти використання альтернативних джерел енергії на літальних апаратах. 9. Наземна інфраструктура на транспорті, транспортні технології. 10. Економіка та комерціалізація транспортної галузі. 11. Гідроаерогазодинаміка. 12. Авіаційно-космічні системи і ракетні системи морського базування. 13. Динаміка польоту і космічне маневрування. 14. Інформаційні технології та математичне моделювання на транспорті. 15. Екологія. 16. Авіаційна і космічна медицина. 17. Авіаційне і космічне право. 18. Фундаментальна фізика і аномальні атмосферні явища. 19. Історія науки і техніки. 20. Нетрадиційні проекти транспортних систем. 21. Інноваційні технології в науці і освіті. 22. Технічне моделювання. 23. Дистанційний моніторинг Землі. 24. Філософія і космос. 25. Аерокосмічна освіта.

За підсумками цих конференцій видаються збірники тез доповідей, що являються джерелом поширення інформації про проблеми авіації, космонавтики, аерокосмічної науки та освіти. Крім того, результати науково-пошукової роботи здобувачів освіти використовуються як дидактичний матеріал гуманітарного напряму (психологія, соціологія, медицина, економіка, менеджмент, маркетинг тощо) та при викладанні профільних дисциплін авіаційного напряму (історія авіації, авіаційна медицина, біомедична інженерія, цивільна безпека, публічне управління та адміністрування, суспільні комунікації, повітряне та авіаційне право тощо). Також, здобутки наукового поступу учасників даної конференції можуть стати вкладом до компаративістичних студій вищезазначених дисциплін.

Олімпіади з особливим статусом. Ця форма роботи започаткована в 2011 році проведенням олімпіади з математики на приз начальника коледжу під патронатом механіко-математичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Мета проведення олімпіади – виявлення творчо обдарованих курсантів коледжу, що мають належний рівень математичної культури (високий рівень абстрактного мислення, вільне володіння матеріалом та його глибоке розуміння) з метою подальшої індивідуальної роботи з ними. Олімпіада також покликана сприяти підвищенню інтересу до математики.

Олімпіада з інженерної та комп’ютерної графіки на приз головного інженера ДП «Антонов». Мета проведення олімпіади - виявлення, відбір та підтримка обдарованої молоді, розвиток та реалізація здібностей курсантів, стимулювання творчої праці, самовдосконалення курсантів та науково-педагогічних працівників, підвищення фахового рівня курсантів та якісної різнобічної підготовки до майбутньої професійної діяльності в області конструкторської та інженерної підготовки.

Абсолютні переможці олімпіад нагороджуються особистими призами від начальника коледжу або головного інженера ДП «Антонов» та можуть бути додатково звільнені від здачі семестрових екзаменів або заліків з однієї із математичних дисциплін або інженерної чи комп’ютерної графіки відповідно. Призери отримують до 5 днів додаткової відпустки впродовж навчального року.

Регіональна конференція науково-творчих робіт здобувачів освіти «Козацтво – традиції через роки!»

Щорічно в жовтні, вже вшосте, на базі ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» проводиться Регіональна конференція науково-творчих робіт здобувачів освіти «Козацтво – традиції через роки!». Мета конференції: розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами закладів освіти та обдарованою студентською молоддю в галузі історії України та інших гуманітарних дисциплін (в напрямку наукових та пошукових досліджень тематики українського козацтва XV-XVIII століть), з подальшим формуванням тематик спільних наукових досліджень та проектів, а також залучення талановитої молоді до науково-дослідницької та пошуково-дослідницької роботи. Участь у конференції беруть студенти та викладачі з різних закладів вищої освіти міста Кривий Ріг.

На конференцію подаються роботи в наступних номінаціях:

- науково-дослідницькі роботи з історії, української літератури, філософії, соціології, політології та інших гуманітарних і суспільних дисциплін.

- пошукові роботи (дослідження на краєзнавчих матеріалах та ін.).

Учасники конференції отримують сертифікати учасника.

Однією із форм наукової діяльності здобувачів коледжу, що сприяє розвитку конструкторської та творчої діяльності курсантів, є гуртки технічної творчості, при лабораторіях виконуються реальні курсові та дипломні проекти, проводяться науково-практичні конференції на відділеннях. Курсанти будують моделі та установки літаків, радіоустановки тощо. Чимало експонатів моделей літаків і вертольотів, кордові моделі неодноразово визнавалися кращими на виставках і змаганнях міста, області і країни.

Окремим осередком науково-дослідної роботи в коледжі є діяльність зі створення стенду неруйнівного контролю авіаційної техніки, що є результатом тісної співпраці з Науково-дослідним інститутом фізики Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Плідно працює науково-прикладна лабораторія по мікропроцесорній техніці та нанотехнологіям, яка функціонує у співробітництві з Харківським університетом радіоелектроніки.

Здобувачі освіти коледжу активно та результативно беруть участь у конкурсах, олімпіадах та конференціях, що проводяться на обласному та всеукраїнському рівні. За 2018 – 2020 р.р. здобувачі освіти взяли участь в понад 30 таких конкурсах, олімпіадах та конференціях та були відзначені 67 сертифікатами про участь та 34 грамотами, дипломами і подяками.

Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки (Всеукраїнський конкурс фахової майстерності). Ця олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів та педагогічних працівників, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів і навчально-виховної роботи викладачів випускних комісій, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах. У 2016 році обласний етап Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки відбувався на базі ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету».

Всеукраїнський благодійний конкурс «Авіатор» від Фонду Бориса Колеснікова. Мета конкурсу – дати змогу талановитій молоді до 25 років, яка захоплюється авіацією, завести нові знайомства, побачити світ і реалізувати свої бізнес-проєкти. У 2018 році курсантка нашого коледжу Шмагуненко М. стала переможницею та відвідала один з найвідоміших авіафорумів світу - Фарнборо у Великобританії. У 2019 році перемогу виборов курсант коледжу Бурмістров Д. та був нагороджений сертифікатом на поїздку до Міжнародного авіакосмічного салону Ле Бурже у Франції.

Крім того, ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» плідно співпрацює з Технічним університетом в Кошицах (Словацька республіка) в напрямку наукового співробітництва, що спрямоване на розвиток навчальної та наукової діяльності коледжу. ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» та Технічний університет реалізують академічну мобільність шляхом здобуття курсантами коледжу вищої освіти за освітнім рівнем «Магістр» в університеті.

ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» активно співпрацює з Всеукраїнським центром освітнього консультування в рамкам міжнародного освітнього проекту «Професійне навчання і стажування без кордонів». А саме, курсанти коледжу мають змогу пройти технологічну практику, набути практичних вмінь у галузі машинобудування, електроніки та супутніх галузей на високотехнологічних підприємствах Польщі.

В 2019/2020 н.р. ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» розширив міжнародну діяльність, уклавши договори щодо співпраці в області організації наукових конференцій, спільних досліджень з актуальних проблем науки та публікації навчальних посібників з Киргизьким авіаційним інститутом ім. І. Абдраімова, Киргизьким інститутом мов та культури, Киргизьким медико-соціальним коледжем «Унікум».

Перелік конкурсів та конференцій, у яких взяли участь здобувачі освіти

ВСП «Криворізький фаховий коледж

Національного авіаційного університету»

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура» (Національний авіаційний університет)

2. Всеукраїнська наукова конференція «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» (Донецький юридичний інститут)

3. Міжрегіональна науково-творча конференція «Україна єдина – творчість молодих» (Криворізький будівельний коледж)

4. Регіональний круглий стіл «Гуманітарні студії в сучасному світі» (Донецький юридичний інститут)

5. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція авіація та космонавтика (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

6. Х Всеукраїнська науково-практична конференція авіація та космонавтика (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

7. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція авіація та космонавтика (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

8. ІV Регіональна конференція «Козацтво-традиції через роки!» (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

9. V Регіональна конференція «Козацтво-традиції через роки!» (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

10. Регіональний конкурс «Єдність в різноманітті - 2018» (Політехнічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

11. Регіональний конкурс «Єдність в різноманітті - 2019» (Політехнічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

12. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених (Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України)

13. Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 3018/2019. Біологія» (он-лайн)

14. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ЕкоБіоХім-2020» (Дніпровський політехнічний коледж, обласне методичне об’єднання викладачів екології та біології закладів вищої освіти, м. Дніпро)

15. ХІХ Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»)

16. ХХ Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»)

17. Олімпіада з української мови (міський етап) (КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»)

18. Міжнародний мовно-літературного конкурс ім. Т.Шевченка (міський етап) (КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»)

19. Психолого-природничий конкурс – шоу «Природознавець-дослідник» (Політехнічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

20. Інтелектуально-розважальна гра «Хто попереду?» (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

21. XX Міжнародна науково-практична конференція «Людина і космос» (Національний центр аерокосмічної підготовки молоді ім. О.М. Макарова)

22. XXІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина і космос» (Національний центр аерокосмічної підготовки молоді ім. О.М. Макарова)

23. XXІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина і космос» (Національний центр аерокосмічної підготовки молоді ім. О.М. Макарова)

24. Всеукраїнський благодійний конкурс «Авіатор - 2018»

25. Всеукраїнський благодійний конкурс «Авіатор - 2018»

26. Міська конференція «Практичне навчання у взаємозв’язку з технологічним ланцюгом виробництва» (Індустріальний коледж ДВНЗ «Криворізького національного університету»)

27. Регіональна олімпіада з економіки

28. Відкритий міський захід «Реклама і суспільство» (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

29. Регіональна конференція «Логістичний підхід до формування авіаційної і залізничної інфраструктури»(Політехнічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

30. Міська олімпіада «Економіка підприємства» (Політехнічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

31. Обласна олімпіада Основи економічної теорії (Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій)

32. Міська практична конференція «Сучасні аспекти виробничо-технологічної практики» (Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький Національний університет»)

33. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики» (м. Суми)

34. Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених і студентів (ДВНЗ «Криворізький національний університет»).

Науково-дослідницька робота педагогічних (науково-педагогічних) працівників

ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»

Наукові знання викладачів коледжу, перш за все тих, котрі самі виконують наукові дослідження, є постійним джерелом оновлення змісту освіти через формування нових навчальних дисциплін, застосування результатів наукових досліджень у модернізації лабораторних і практичних робіт, підготовці нових навчально-методичних матеріалів. Підвищенню професійної компетенції викладачів сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, які проводяться на базі закладів освіти області та України.

Педагоги коледжу є авторами чисельних посібників, наукових публікацій.

Наукова діяльність здійснюється з метою вирішення таких основних завдань:

 • інноваційна діяльність і впровадження в освітній процес новітніх технологій;
 • наукова співпраця із закладами вищої освіти України;
 • керівництво науковими дослідженнями та проектами здобувачів освіти.

Основні форми науково-дослідної діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників коледжу

 • публікація наукових статей, тез доповідей;
 • написання підручників, навчальних посібників;
 • участь в науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах;
 • керівництво науковими секціями наукового товариства коледжу, гуртками технічної творчості;
 • залучення здобувачів освіти до наукової роботи;
 • співробітництво з закладами вищої освіти та науковими установами.

За 2018 – 2020 р.р. педагогічні (науково-педагогічні) працівники взяли участь у більш ніж 60 конкурсах, семінарах та конференціях.

Перелік конкурсів, семінарів та конференцій, у яких взяли участь педагогічні (науково-педагогічні) працівники ВСП «Криворізький фаховий коледж

Національного авіаційного університету»

1. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT (Rotterdam)

2. Philology, Sociology and Culturology (Barcelona)

3. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT (Poznan)

4. Conference of Management of Islamic Education Leadership in The Era of Revolution 4.0. (Universitas Muhammadiyah Sidoàrjo, Indonesia)

5. VI Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення» (Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»)

6. VII Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення» (Херсон: ДВНЗ «ХДАУ»)

7. VI Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура» (Національний авіаційний університет)

8. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний простір медіаграмотності

та перспективи його розвитку» Академія Deutsche Welle (Академія української преси, Київ)

9. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток промисловості та суспільства» (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

10. ІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» (Національний авіаційний університет)

11. Всеукраїнський круглий стіл «Інформаційне суспільство як суспільство мереж» (Національний авіаційний університет)

12. ІІІ Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, 13. Всеукраїнська наукова конференція «Гуманітарні студії в сучасному світі» (Донецький юридичний інститут, м. Кривий Ріг)

14. Українське суспільство і пам'ять про Голокост (Громадська організація «КЕТЕР», Музей культури єврейського народу та історії Голокосту «Музей Михайла Мармера»)

15. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція авіація та космонавтика (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

16. Х Всеукраїнська науково-практична конференція авіація та космонавтика (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

17. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція авіація та космонавтика (ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»)

18. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених ((Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України)

19. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, м. Київ)

20. Обласна науково-методична конференція «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта -2018» (Дніпровський політехнічний коледж, обласне методичне об’єднання викладачів екології та біології закладів вищої освіти, м. Дніпро)21. Науково-практична конференція «Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» (КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж» ДОР»)

22. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

23. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам» (м. Харків)

24. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження із суспільних наук у 2018 році» (м. Краматорськ)

25. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (м. Кривий Ріг)

26. Міжнародний науково-методичний семінар «Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства» (м. Харків)

27. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі» (м. Черкаси)

28. Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів» (м. Харків)

29. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (м. Харків)

29. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2019. Гуманітарний факультет» (м. Запоріжжя)

31. Міжнародний науково-методичний семінар «Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства» (м. Харків)

32. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція з іноземною участю «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (м. Кривий Ріг)

33. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів і молодих дослідників з міжнародною участю «Молодий науковець ХХІ століття» (м. Кривий Ріг)

34. Міжнародна науково-технічна конференція Структурна організація мезо-игро- та гідрофітних угрупувань балки Приворотна Кривий Ріг (Науково-дослідний гірничорудний інститут)

35. Конкурс з загально-технічних дисциплін «Перспективна молодь Криворіжжя» (м. Кривий Ріг)

36. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальностей «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Авіаційний транспорт. Авіоніка» (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»)

37. Благодійний проект «Авіатор 2018» (Національний авіаційний університет)

38. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни: «Теорія механізмів і машин» (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»)

39. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології» (Інститут інноваційної освіти, Науково-навчальний центр НАНУ)

40. Конференція з технологічної практики на тему «Технологічна практика – шлях до розвитку компетентності в професії» (Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький Національний університет»)

41. Науково-технічна конференція молодих учених «Актуальні проблеми інформаційних технологій» (м. Київ)

42. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (м. Київ)

43. III Міжнародна конференція «Виробництво & Мехатронні Системи» (м. Харків)

44. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (м. Херсон)

45. 10 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» (м. Мелітопіль)

46. III Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології» (м. Львів)

47. Четверта міжнародна конференція «Адаптивні технології управління навчанням» (м. Одеса)

48. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті» (м. Кропивницький)

49. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти» (м. Львів)

50. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики» (м. Суми)

51. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (м. Переяслав)

52. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики» (м. Суми)

53. Міжнародна наукова конференція «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень» (м. Херсон)

54. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (м. Херсон)

55. Science, research, development. Technics and technology : materiałach miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Warszawa : Wydawca Sp. z.o.o. «Diamond trading tour».

56. Міжнародна науково-методологічна конференція «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення:» (Харків : ХДУХТ).

57. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of I International scientific and practical Internet conference. (Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky)

58. Буткамп інструкторів Академії Cisco (м. Дніпро)

59. Safer Internet Day 2019 (онлайн захід)

60. Тиждень професійного розвитку інструкторів (IPD Week) (онлайн захід)

61. Вебінар Cybersecurity by Cisco Talos Enginee (онлайн захід)

62. Тиждень професійного розвитку інструкторів (IPD Week) (онлайн захід)

63. Safer Internet Day 2020 (онлайн захід)

64. Тиждень професійного розвитку інструкторів (IPD Week) (онлайн захід)

65. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій» (м. Одеса).

66. Modern transformations in economics and management. Collections of scientific articles of III international research conference (Klaipeda, Lithuania).

67. 15-th International Conference on Advanted Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2020) (м.Славське).

68. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами»

69. Матеріали XIV – ої Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективні технології і методи проектування МЕМС» (MEMSTECH).